مقام معظم رهبری:

امروز فضیلت زنده نگهداشتن یاد شهدا کمتر از شهادت نیست.

مقام معظم رهبری:

امروز فضیلت زنده نگهداشتن یاد شهدا کمتر از شهادت نیست.

مقام معظم رهبری:

امروز فضیلت زنده نگهداشتن یاد شهدا کمتر از شهادت نیست.